Hướng dẫn sử dụng Từ chối liên kết xấu – Disavow Links

Disavow Link công cụ hỗ trợ đắc lực giúp chúng ta từ chối các liên kết xấu mà đối thủ bơm vào website.

Để thực hành phần này sẽ có 4 bước:

  1. Phát hiện backlink – domain xấu: có thể sử dụng Ahrefs, webmaster tool, majestic, moz….
  2. tổng hợp liên kết xấu trong file disavow_links.txt
  3. gửi cho google qua tính năng disavow links
    yêu cầu: có tài khoản quan trị webmaster tool
  4. lưu ý khi chặn ở các lần tiếp theo – xem video

Xem video: